• ریاست سازمان
  • هیئت مدیره
  • معاونت توسعه مدیریت
  • معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری
  • مدیریت های مستقل
  • معاونت عمرانی و زیربنایی
  • معاونت امور بنادر و حوزه خزر
  • مشاوران و شرکتها

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0